Mosty Polskie

Praca inżyniera budownictwa

Zakres pracy inżyniera budownictwa jest rozległy. Osoba z takim wykształceniem może wykonywać wiele zadań ze względu na wybraną specjalizację. Może pracować jako architekt, ale tylko w ograniczonym stopniu. Może również pełnić funkcję kierownika budowy, czy inżyniera budownictwa wodnego. Może to być również między innymi: menadżer projektu, inżynier komunikacji, kosztorysant, czy techniczny zarządca nieruchomości. Z inżynierią budownictwa wiąże się wiele pokrewnych, jak i zależnych dyscyplin związanych z powstaniem danego obiektu. Inżynieria produkcji budowlanej i zarządzania związana jest z całokształtem dotyczącym placu budowy, postawieniem na niej określonej konstrukcji oraz całej otaczającej infrastruktury, jak i funkcjonowaniem całego przemysłu budowlanego. Jest to ogólnie zintegrowany system wielu dziedzin, w skład których wchodzą między innymi metodologia projektowania realizacji budowy, ekonomika, technologia, czy organizacja. W regionach aktywnych sejsmicznie dochodzi do budownictwa taka dziedzina jak inżynieria trzęsień ziemi. Przeciwdziała ona niszczącej siły żywiołu. Ważnym elementem tutaj jest znajomość sił przenoszonych wzajemnie, a istniejących między podłożem a obiektem budowlanym znajdującym się na nim. Inżynier taki również musi umieć przewidzieć skutki takiego trzęsienia ziemi, a zatem umieć zaprojektować i postawić budynek, czy inny obiekt w taki sposób, aby uwzględnić w nim ocenę szkodliwości drgań. Do głównych narzędzi inżynierii trzęsień ziemi obecnie należą przede wszystkim: technologia kontroli wibracji oraz technologia sejsmicznej izolacji, która to ma za zadanie kontrolować wibracje.

Podobne artykuły

Budowle wodne
Jedną z dobrze nam znanych budowli wodnych jest wał przeciwpowodziowy. Jest to sztucznie usypana skarpa z nieprzepuszczalnym rdzeniem konstrukcji, która zapobiega rozlewaniu się wody na pobliskie tereny. Zagrożeniem dla wałów przeciwpowodziowych są zwierzęta, które kopią w nich nory. Tego typu naturalne działania mogą naruszyć konstrukcję wału. Rozstaw pomiędzy wałami zależy od przepływu wody. Niegdyś na wałach stawiano również strażnice wałowe. Inną budowlą jest jaz. Jest to budowla hydrotechniczna, którą stawia się w poprzek rzeki bądź kanału. Jego zadaniem jest piętrzenie wody, co skutkować ma utrzymaniem stałego poziomu wód. Stały poziom wody jest niezbędny dla celów żeglownych oraz jako środek przeciwdziałania powodziom. Jazy to także budowle, które stosuje się w celu zaopatrzenia w wodę oraz dla celów energetycznych. Poniżej jazów buduje się również śluzy oraz przepławki dla ryb. Przepławka jest budowlą rzeczną stosowaną przy jazach oraz zaporach wodnych, która ma umożliwiać rybom wędrówkę wzdłuż rzeki, na przykład podczas tarła. Są to...

Śluzy wodne
Śluza wodna jest budowlą hydrotechniczną, która powstaje z reguły na rzekach bądź kanałach żeglownych. Spotkać je również można między jeziorami. Ich istnienie wiąże się głównie z umożliwieniem żeglugi. Służą do wyrównania poziomu wód, aby różne jednostki pływające mogły pokonać kolejne odcinki wodne. Ogólnie jest to fragment kanału, który przegrodzony jest komorą wodną. Istnieją pięć typów śluz. Są to: śluzy jednokomorowe pojedyncze, śluzy podwójne, śluzy zwrotnicze, śluzy workowate oraz śluzy bliźniacze. Śluzy jednokomorowe pojedyncze przeznaczone są dla jednej jednostki pływającej. Śluzy podwójne, czyli dwustronne są przeznaczone dla dwóch statków. Z kolei śluzy bliźniacze to dwie identyczne śluzy znajdujące się równolegle do siebie. Śluzy workowate mają zastosowanie w przypadku połączenie dwóch dróg wodnych pod ostrym kątem. Pozwalają one na opuszczenie śluzy na wstecznym biegu. Śluzy zwrotnicze natomiast występują w miejscach, gdzie łączy się więcej niż dwie drogi wodne. Komorę śluzową zamykają wrota jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Są one ruchome. Czasem zdarzają się wrota...

Śluzy i inne obiekty inżynierii wodnej
Śluzy wodne zostały wynalezione już w X wieku w Chinach. Twórcą wynalazku był Qiao Weiyue. Rozpowszechnienie tej budowli stało się przyczyną szybkiego rozwoju transportu wodnego. Pierwsza śluza w Europie pojawiła się dopiero w XIV wieku. Na wodach morskich istnieją śluzy pływowe. Znajdują się one w portach morskich, które zastosowanie mają zazwyczaj podczas przypływu. Ich zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu wód w porcie. W śródlądowym transporcie wodnym zastosowanie mają również śluzy windowe. Istnieją ich trzy rodzaje: pływakowe, tłokowe oraz obrotowe. Śluza obrotowa jest nowatorskim rozwiązanie, które w szybki sposób wyrównuje poziom wód. Przepust to z kolei element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego, którego konstrukcja posiada zamknięty kształt przekroju poprzecznego. Ponadto przepust musi posiadać następujące wymiary minimalne: średnica o co najmniej 0,6 metra długości w przypadku przepustów rurowych, światło o co najmniej 0,6 metra długości oraz most o rozpiętości do trzech metrów. Przepust służy głównie dla wędrówek dzikich zwierząt oraz dla przeprowadzenia...

Mosty i ich konstrukcja
Najbardziej znaną wszystkim budowlą wodną jest oczywiście most. Jest to konstrukcja, za pomocą której można w łatwy sposób pokonać rzekę, jezioro, czy zatokę. Istnieje wiele rodzajów mostów. Ze względu na rodzaj drogi, jaka znajduje się na moście wyróżnia się następujące obiekty: mosty drogowe, mosty kolejowe, mosty wodne, czyli akwedukty oraz kładki piesze przeznaczone dla ruchu pieszego. Most drogowy oczywiście przeznaczony jest dla komunikacji samochodowej, most kolejowy – dla pociągów, a wodnym mostem poprowadzony jest kanał wodny. Mosty wykonuje się z różnych materiałów. Stąd też wyróżniany jest inny podział mostów, który dzieli je na: mosty kamienne, mosty drewniane, mosty żelbetonowe oraz mosty stalowe. Możliwość połączenia materiałów konstrukcyjnych daje nam różne sposobności na wykonanie mostu, do którego budowy użyte mogą być różne tworzywa. Głównym elementem konstrukcyjnym mostu są filary. Na nich opierają się przęsła, które przymocowane są do filarów za pomocą łożysk. Krańcowe podpory nazywają się przyczółkami. Te, które znajdują się w...